Regjeringen innfører krav om høyhastighetsbevis

Regjeringen innfører krav om høyhastighetsbevis
Av Anette Heggøy • 16. September 2021

Fra våren 2023 må du ha høyhastighetsbevis for å føre fritidsbåter som kan oppnå en fart på 50 knop. Sjøfartsdirektoratet starter nå sitt arbeid med regelverket

Siden 2019 har regjeringen ved Nærings-og fiskeridepartementet vurdert om det bør innføres et eget teoretisk og praktisk kurs for førere av fritidsbåter som kan oppnå større fart enn 50 knop. Høy fart er et tema som har fått stor oppmerksomhet i sjøsikkerhetsarbeidet de siste årene, og i Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker anses høy fart som et sentralt innsatsområde med hensyn til regjeringens nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med omkomne eller hardt skadde ved bruk av fritidsbåt. 

– Høy fart gir større fare for alvorlige ulykker, og det kreves spesielle ferdigheter for å føre båt i høy fart. Regjeringens overordnede målsetning med båtpolitikken er å legge til rette for et trygt båtliv, og vi har en visjon om at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt. Derfor innfører vi nå disse kravene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Innføres fra våren 2023

Krav til kursinnhold og kursinstruktører må på plass før regelverket kan tre i kraft, og det må være tilstrekkelig kurskapasitet til de som må ha høyhastighetsbeviset. I tillegg til høyhastighetsbevis vil det innføres krav om bruk av automatisk nødstopp (dødmannsknapp). De nye kravene vil innebære en endring av dagens regelverk, og målet er at det nye regelverket skal tre i kraft i løpet av våren 2023.

At det foreslås tiltak på disse områdene er i tråd med direktoratets anbefalinger i utredningene som ble levert Nærings- og fiskeridepartementet i sommer.

– Det er en stadig økning i antallet hurtiggående fartøy på sjøen. Høy hastighet gir økt risiko både for de om bord og for omgivelsene. Krav til økt kompetanse for førere av båter i høy hastighet er derfor et naturlig tiltak. Videre er fall over bord en av de vanligste årsakene til alvorlige ulykker. Bruk av dødmannsknapp vil både kunne redde den som faller over bord, og forhindre løpske båter som er til fare for omgivelsene, sier fung. sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Teoretisk og praktisk del 

Sjøfartsdirektoratet gjennomførte våren 2021 en høring av nytt regelverk for førere av fritidsbåter. Regelverket foreslo blant annet et eget kompetansebevis for førere av fritidsbåter som kan oppnå 50 knop eller mer. Det ble også foreslått en felles teoretisk del og deretter en modul som er tilpasset enten høyhastighetsbåt (typisk RIB) eller vannscooter. I tillegg ble det foreslått en aldersgrense på 18 år for å kjøre høyhastighetsbåter.

–  Innføring av høyhastighetsbevis vil gi økt kunnskap og fokus på farene knyttet til høy hastighet. Forhåpentligvis vil det også være bevisstgjørende for førere av høyhastighetsfartøy som går under 50 knop. En stor takk er på sin plass til alle som har vært involvert i dette viktige arbeidet for økt sikkerhet, sier Alvestad.

– Trygghet, sikkerhet og samhandling til sjøs må alltid ha stor oppmerksomhet. Uavhengig av regelverk og krav er det viktig at båtbrukere selv tar ansvar og utviser gode holdninger på sjøen, sier næringsministeren.

Det vil fremdeles være krav om ordinært båtførerbevis for dem som faller innunder det nye regelverket fra 2023. Rapporten fra Sjøfartsdirektoratet om utredning av krav til høyhastighetsbevis kan man lese her: https://www.sdir.no/globalassets/brosjyrer/fritidsfartoy/utredning-av-krav-til-hoyhastighetskompetanse-for-forer-av-fritidsbat.pdf?t=1605792877323 

Link Sjøfartsdirektoratets pressemelding:https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/regjeringen-innforer-krav-om-hoyhastighetsbevis-pa-sjoen/

Link til regjeringens pressemelding:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-krav-om-hoyhastighetsbevis-pa-sjoen/id2870780/

Mer å lese på

Løft blikket!

Løft blikket!

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningse...

Les mer